baner

vybavenie

Vypracovanie PD pre stavebné povolenie
 • sprievodná a súhrnná technická správa (s odpadovým hospodárstvom)
 • koordinačná situácia (osadenie objektu)
 • architektonicko-stavebné riešenie
 • statický posudok
 • zdravotnotechnické inštalácie + prípojky
 • elektroinštalácie + bleskozvod, NN prípojka
 • vykurovanie
 • plynoinštalácia (vnútorný rozvod plynu, napojenie do distribučnej siete)
 • požiarna ochrana
 • polohopisné a výškopisné zameranie pozemku
 • energetická hospodárnosť budovy na stavebné povolenie
Realizácia hrubej stavby v požadovanom materiálovom prevedení (montovaná drevostavba alebo murovaná konštrukcia)
 • založenie stavby s hydroizoláciou a zateplením základov + ležatá kanalizácia a príprava na prípojky
 • zvislé konštrukcie (nosné, nenosné) bez finálnej povrchovej úpravy
 • konštrukcia komínového telesa
 • prestrešenie objektu (krytina, poistná hydroizolácia)
 • vonkajšie výplne otvorov (okná s izolačným trojsklom, vchodové dvere, parapety)
Dokončovací balík
 • podlahy s nášľapnými vrstvami
 • finálna vnútorná povrchová úprava povrchov
 • zateplenie objektu s povrchovou úravou
 • zateplenie krovu
 • klampiarske konštrukcie
 • stolárske konštrukcie (vnútorné dvere, prahy a zárubne)
 • zámočnícke konštrukcie (zábradlia)
 • vnútorné rozvody vody a kanalizácie s osadením zariaďovacích predmetov
 • elektroinštalácie, domový rozvádzač, vypínače a zásuvky bez svietidiel
 • základný vykurovací systém (elektrický kotol, teplovodné podlahové vykurovanie)
Prípojky inžinierskych sietí
 • vodovodná prípojka
 • prípojka splaškovej kanalizácie
 • prípojka dažďovej kanalizácie
 • NN prípojka
 • napojenie do distribučnej siete plynu
Energetický certifikát ku kolaudácii
 • zatriedenie do energetickej triedy (ako pri domácich spotrebičoch)
Revízie k technickému vybaveniu
 • revízia komínového telesa
 • revízia elektroinčtalácií s rozvádzačom
 • bleskozvod
Certifikáty materiálov
 • potvrdenie o certifikácii materiálov použitých pri výstavbe a vhodnosti na slovenskom trhu
Inžinierska činnosť
 • vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného konania so zabezpečením potrebných podkladov
 • doplnkový balík
Elektrický kotol
Tepelné čerpadlo ClimaCubus
Plynový kondenzačný kotol
Solárny systém pre ohrev teplej úžitkovej vody s bivalentným zásobníkom
Teplovodné kachle
Decentrálny systém vetrania InVENTer
Vonkajšie horizontálne hliníkové žalúzie ovládané elektricky
Vonkajšie horizontálne hliníkové žalúzie ovládané elektricky